Ydelser​

Udredning og rådgivning

God og fyldestgørende udredning er forudsætningen for præcis og effektiv støtte.

En grundig udredning kan være gennembruddet, når et menneske ikke trives i samfundet, og forskellige tiltag har været forsøgt uden succes.


Ofte skyldes manglende succes, at der er noget, man endnu ikke har forstået ved borgerens funktionsprofil. Her kan en grundig udredning ofte ’knække nødden’: skabe genkendelse hos borgeren og ny klarhed ift. tiltag hos kommunen/virksomheden.

Udredning kan indeholde:​

Mødet med borgeren:

Udredninger foregår helst i borgerens eget hjem. Det giver mange vigtige informationer og funktionsprofil, ligesom borgeren oftest finder det trygt og imødekommende.

Hvad sker der, når vi møder borgeren? Reaktioner, udseende, adfærd, udstråling, følelsesmæssigt niveau, kognitivt niveau, psykiske forsvarsdynamikker etc. Hvordan bor borgeren? Hvordan fungerer hjemmet i hverdagen? Hvordan bliver vi modtaget? Etc.

Historien (anamnese):

Hvordan har vedkommendes familie fungeret i de sidste tre generationer? Er der genetisk arvede psykiske lidelser? Hvordan er graviditet, fødsel, de første år, skoletiden og tiden herefter forløbet? Er der vigtige indikatorer, som kan forklare fænomener nu?

Noget af det, vi kigger efter er genetisk og social arv i familien, komplikationer under graviditet (fosterskader) og fødsel (iltmangel og hjerneskade). Hvordan har sprog, motorik, spisning, søvn, legemønstre, evt. hovedtraumer, feberkramper, epilepsi, fysiske sygdomme osv. Været i opvæksten? Hvordan gik det i skolen med det faglige, kammerater, lærere?

Hvordan gik det efter skoletiden med uddannelse, arbejde, sociale relationer?
Anamnesen skabes gennem interviews med borgeren og gerne pårørende, der kender familiens historie (helst mor), samt evt. professionelle, der har erfaringer med borgeren. Relevante journalnotater (evt. fra fødsel, skole, psykiatri, hospitalsindlæggelser, journaler hos egen læge, kommunale journaler etc.).

Vi bruger p.t. følgende tests, ratings, diagnostiske værktøjer, etc. (vores testbatteri bliver løbende revideret og suppleret)

IQ (WAIS-IV), og supplerende kognitive tests (CANTABeclipse, og en lang række kognitive deltests som xxx m.m.).

Personlighed (NeoPiR, MMPI, MCMI, Rotters sætningsfuldendelse, m.m.)


Psykiatri (MMPI, M.I.N.I. 5.0.0, Present State Examination, m.m.).


Misbrug (M.I.N.I. 5.0.0, CANTABeclipse, m.m.).


Designs af testbatterier og tolkningen af resultater sker i hver enkelt sag i samarbejde med specialister i neuropsykologi, og eksperter i psykopatologi og testning, primært Brückner Praksis

Her ud over drøftes psykiatriske symptomer med speciallæger i psykiatri, primært Nicolaj Kleist.

Rapport, rådgivning og opfølgning​

Der udarbejdes en rapport med det aftalte indhold, typisk udredningsproces

og -resultater, konklusioner, samt rådgivning i den enkelte sag.


Borgeren præsenteres normalt som den første for resultater, konklusioner og rådgivning. Herefter præsenteres dette for rekvirenten.


Oftest laver vi et fælles tilbagemeldings- og strategimøde med rekvirenten: ’hvad er kompetencerne, hvad er der galt, og hvad skal vi gøre’.


Dette kan følges op af yderligere rådgivning etc., hvis der er behov herfor.


Målet er altid, at vores arbejde skal kunne omsættes helt konkret, så det får en umiddelbar praktisk værdi for borgeren og rekvirenten.

Terapi​

Vi arbejder med individuel terapi. Dels for ellers velfungerende mennesker, der er stødt ind i problemer, dels for mennesker med en historik med psykiske og sociale problemer.

Det teoretiske fundament er eklektisk, da vores erfaring er, at mennesker og problemer kan være meget varierede, og dermed kræve meget forskellige tilgange. Vores primære fundamenter er de eksistentielle, de kognitive og de psykodynamiske traditioner, kombinerede med specifikke terapeutiske metoder ved konkrete psykiatriske problemer som angst, depression, personlighedsforstyrrelse etc.


I vurderingen af et evt. terapeutisk forløb indgår altid, om det eventuelt skal suppleres med støttende psykofarmakologisk behandling i samarbejde med speciallæge i psykiatri, evt. herefter videreført af egen læge.


Hvis vi ikke selv har kapacitet, har vi et netværk af udvalgte psykologer, vi henviser videre til.

Supervision

Vi superviserer primært ledere og psykologer.
I ledersupervisionen indgår altid såvel det ledelsesfaglige som det personlige i det daglige ledelsesarbejde.


Supervisionen er bygger på kombinationen af viden, dybere refleksion og helt konkret arbejde med omsætning i hverdagen.


Psykologsupervisionen retter sig primært mod psykologer, der arbejder indenfor felter, som ligner vores. Supervisionen kan tælle i psykologers autoriseringsforløb.

Undervisning og foredrag​

Undervisning og foredrag er oftest målrettet det kommunale felt.


Den er altid såvel videns- som erfaringsbaseret, da vi ikke underviser på områder, vi ikke har konkrete erfaringer med. I visse tilfælde henter vi andre udvalgte specialister med ind i forløbet, hvis det er relevant.


Det omhandler typisk konkrete målgrupper i det sociale felt (ofte borgere med misbrug og psykiske/psykiatriske problemer), specifikke lidelser (angst, depression,

personlighedsforstyrrelser, ADHD, osv.), eller/og specifikke metoder (ofte opsøgende arbejde eller udredning og rådgivning).
Formen kan være foredrag, indlæg og workshops på konferencer og temadage.


Eller små skræddersyede forløb til en meget specifik gruppe af medarbejdere.


Vi laver også forløb direkte med borgere, der har specifikke problematikker til fælles, eks. misbrug kombineret med psykiske og sociale problemer.


Vi henviser her ud over gerne til andre undervisere efter behov.

Konsulentbistand

Vi arbejder med konsulentbistand til opstart af nye tiltag, projekter, etc., hvor vi har konkret viden og erfaringer, og dermed kan bidrage fagligt, organisatorisk og procesmæssigt.


Konkrete eksempler er udvikling af tiltag til psykisk og social udredning, opsøgende arbejde, socialt udsatte målgrupper, etc.
Typiske institutioner er misbrugscentre og andre kommunale instanser, der arbejder med udsatte borgere.

Målgrupper

Vores primære målgruppe er psykisk og socialt udsatte borgere (ofte men ikke altid med misbrug), samt de mennesker og organisationer, som arbejder med dem.
Herunder udviklingshæmmede med misbrug.


Borgere, som hverken i deres egen eller omgivelsernes (herunder kommunens) oplevelse fungerer på et rimeligt niveau, ofte med mistrivsel.


Andre målgrupper er ledere, psykologer og private virksomheder, som efterspørger vore ydelser.


Samt borgere, som ikke er socialt eller psykisk udsatte, men har en aktuel problematik i deres liv, de gerne vil have gjort noget ved.

Socialpsykologisk Center / Solbakken 47 / DK-8240 Risskov / Telefon: +45 40 14 49 00 / E-mail:

steen@socialpsykologi.dk